பட்டயம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பட்டயம்1பட்டயம்2

பட்டயம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (முற்காலத்தில்) அரசனால் வழங்கப்பட்ட நிலம்குறித்த அதிகாரபூர்வமான தகவல் அல்லது அரசனுடைய வெற்றி போன்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செய்தி பொறிக்கப்பட்ட செப்புத்தகடு.

 • 2

  ஒருவருடைய சேவையைப் பாராட்டி உரிய விபரங்கள் பொறித்து வழங்கப்படும் உலோகத்தால் ஆன தகடு.

  ‘விழாவில் அமைச்சர் சிற்பிகளுக்குத் தாமிரப் பட்டயம் வழங்கிப் பொன்னாடை போர்த்திக் கௌரவித்தார்’

பட்டயம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பட்டயம்1பட்டயம்2

பட்டயம்2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒரு துறையில்) பட்டப் படிப்பைவிடக் குறைந்ததாகவும் சான்றிதழ்ப் படிப்பைவிட உயர்ந்ததாகவும் இருக்கும் படிப்பு.

  ‘கணினியியலில் பட்டயச் சான்றிதழ்’