பண்ணு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பண்ணு1பண்ணு2

பண்ணு1

வினைச்சொல்

பண்ணு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பண்ணு1பண்ணு2

பண்ணு2

துணை வினை