தமிழ் பண்ணு யின் அர்த்தம்

பண்ணு

வினைச்சொல்பண்ண, பண்ணி

தமிழ் பண்ணு யின் அர்த்தம்

பண்ணு

துணை வினைபண்ண, பண்ணி