தமிழ் பணம்பண்ணு யின் அர்த்தம்

பணம்பண்ணு

வினைச்சொல்-பண்ண, -பண்ணி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பணம் சம்பாதித்தல்.

    ‘நேர்மையான வழியில் பணம்பண்ணப் பார்’