தமிழ் பணிபுரி யின் அர்த்தம்

பணிபுரி

வினைச்சொல்-புரிய, -புரிந்து