தமிழ் பத்தாயம் யின் அர்த்தம்

பத்தாயம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (நெல் முதலிய தானியங்களைச் சேமித்துவைக்க உதவும்) கீழ்ப்புறம் திறப்புள்ள, செவ்வக வடிவில் மரத்தால் செய்யப்பட்ட பீப்பாய் அல்லது பெட்டி போன்ற அமைப்பு; குதிர்.

தமிழ் பத்தாயம் யின் அர்த்தம்

பத்தாயம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு எலிப்பொறி.