தமிழ் பதனப்படுத்து யின் அர்த்தம்

பதனப்படுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த