தமிழ் பதம்செய் யின் அர்த்தம்

பதம்செய்

வினைச்சொல்