தமிழ் பதினெட்டாம் பெருக்கு யின் அர்த்தம்

பதினெட்டாம் பெருக்கு

பெயர்ச்சொல்