தமிழ் பதியமிடு யின் அர்த்தம்

பதியமிடு

வினைச்சொல்