தமிழ் பதியமிடு யின் அர்த்தம்

பதியமிடு

வினைச்சொல்-இட, -இட்டு