தமிழ் பந்தயம் போடு யின் அர்த்தம்

பந்தயம் போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு

வட்டார வழக்கு