தமிழ் பன்மை யின் அர்த்தம்

பன்மை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    எண்ணிக்கையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதைக் குறிக்கும் சொல்.