தமிழ் பீய்ச்சு யின் அர்த்தம்

பீய்ச்சு

வினைச்சொல்பீய்ச்ச, பீய்ச்சி