தமிழ் பயம்காட்டு யின் அர்த்தம்

பயம்காட்டு

வினைச்சொல்-காட்ட, -காட்டி