தமிழ் பயிர்செய் யின் அர்த்தம்

பயிர்செய்

வினைச்சொல்-செய்ய, -செய்து