தமிழ் பரகத் யின் அர்த்தம்

பரகத்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    (இறைவன் வழங்கும்) நன்மைகள்.

    ‘அல்லா உங்களுக்கு எல்லா பரகத்தையும் வழங்கட்டும்’