தமிழ் பரீட்சார்த்தி யின் அர்த்தம்

பரீட்சார்த்தி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேர்வு எழுதுபவர்.

    ‘இந்தப் பாட சாலையில் ஆயிரம் பரீட்சார்த்திகள் பரீட்சை எழுதினார்கள்’