தமிழ் பரப்பு இழுவிசை யின் அர்த்தம்

பரப்பு இழுவிசை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    திரவத்திற்கு என்று இயல்பாக இருக்கும் பரப்பைச் சுருக்கும் விசை.