பரம -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பரம்1பரம2

பரம்1

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு மேலுலகம்.

  ‘ஆன்மீக நெறி இகத்துக்கும் பரத்துக்கும் நன்மை தரும் என்பது சமயப் பெரியோரின் நம்பிக்கை’

பரம -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பரம்1பரம2

பரம2

பெயரடை

 • 1

  தொடர்ந்து வரும் பெயர்ச்சொல் குறிக்கும் தன்மையை மிகுவிக்கும் முறையில் பயன்படுத்தும் அடை.

  ‘இந்த விஷயம் பரம ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருந்தது’
  ‘ஏற்பாடு பரம திருப்தியாக இருந்தது’
  ‘உங்களது பரம ரசிகர்’
  ‘அவர் பரம ஏழை’
  ‘அவன் என்னுடைய பரம எதிரி’