தமிழ் பரமண்டலம் யின் அர்த்தம்

பரமண்டலம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு