தமிழ் பரல் யின் அர்த்தம்

பரல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (சிறு மணியைப் போன்ற) கல்.

    ‘பற்கள் முத்துப் பரல்கள் போல் இருந்தன’