தமிழ் பரிசுத்த ஆவி யின் அர்த்தம்

பரிசுத்த ஆவி

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு