தமிழ் பரிசோதனைச்சாலை யின் அர்த்தம்

பரிசோதனைச்சாலை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சோதனைக்கூடம்.

    ‘மண்ணின் தரத்தை நிர்ணயிக்கும் பரிசோதனைச்சாலை’