தமிழ் பரிட்சி யின் அர்த்தம்

பரிட்சி

வினைச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு