தமிழ் பருத்திக்கொட்டை யின் அர்த்தம்

பருத்திக்கொட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மாடுகளுக்குத் தீவனமாகப் பயன்படும்) பருத்திச் செடியின் விதை.