தமிழ் பருவமெய்து யின் அர்த்தம்

பருவமெய்து

வினைச்சொல்-எய்த, -எய்தி

  • 1

    பூப்படைதல்.