தமிழ் பருவுடல் யின் அர்த்தம்

பருவுடல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு