தமிழ் பற்று யின் அர்த்தம்

பற்று

வினைச்சொல்பற்ற, பற்றி

 • 1

  (கையினால் ஒன்றை) பிடித்தல்.

  ‘பயத்தில் குழந்தை அம்மாவின் கையைக் கெட்டியாகப் பற்றிக்கொண்டது’
  ‘வெற்றி பெற்றவரின் கையைப் பற்றிக் குலுக்கினான்’
  ‘கிணற்றில் தவறி விழுந்தவன் பற்றிக்கொள்ள ஏதாவது கிடைக்காதா என்று துழாவினான்’

 • 2

  (தீ) மூளுதல்; பிடித்தல்.

  ‘ஒரு குடிசையில் பற்றிய தீ காற்றினால் அருகிலிருந்த குடிசைகளுக்கும் பரவ ஆரம்பித்தது’
  ‘காடு பற்றி எரிந்தது’

 • 3

  (நோய், பழக்கம் முதலியவை ஒருவரை) தொற்றுதல்.

  ‘ஒருவரைப் பற்றியிருக்கிற கண் நோய் பிறருக்கும் பற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது’
  ‘நல்ல பழக்கங்களைவிடக் கெட்ட பழக்கங்கள் நம்மை உடனே பற்றிக்கொள்வது ஏன்?’

 • 4

  (பாத்திரம் முதலியவற்றில் உணவுப் பொருள்) படிதல்; ஒட்டுதல்.

  ‘பாத்திரத்தில் பற்றியிருந்த சோற்றுப் பருக்கைகளைச் சுரண்டிக் கழுவினாள்’

தமிழ் பற்று யின் அர்த்தம்

பற்று

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (உலக வாழ்க்கைமீது ஒருவர் கொண்டிருக்கும்) பிடிப்பு; விருப்பு.

  ‘வாழ்க்கையில் பற்றுள்ளவர்களுக்குத்தான் முன்னேற வேண்டும் என்ற துடிப்பு இருக்கும்’
  ‘நான் என்ன பற்றற்ற துறவியா, எந்த ஆசையும் இல்லாமல் இருப்பதற்கு?’

 • 2

  (ஒருவர் ஒன்றின் மேல் கொண்டிருக்கும்) தீவிர ஈடுபாடு.

  ‘கட்சிப் பற்று வெறியாக மாறிவிடக் கூடாது’
  ‘தேசப் பற்று’
  ‘மொழிப் பற்று’

தமிழ் பற்று யின் அர்த்தம்

பற்று

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (வியாபாரத்தில்) ஒருவர் திருப்பித் தர வேண்டிய பணத்தைப் பற்றிய விவரக் குறிப்பு.

  ‘ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துவிட்டு என் பற்றில் எழுதிக்கொள்’
  ‘அவருடைய பற்றில் வர வேண்டிய பணம் பாக்கி ஏதாவது இருக்கிறதா?’