தமிழ் பறைதட்டு யின் அர்த்தம்

பறைதட்டு

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு