தமிழ் பறைதட்டு யின் அர்த்தம்

பறைதட்டு

வினைச்சொல்-தட்ட, -தட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு