தமிழ் பல்லுத்தீட்டு யின் அர்த்தம்

பல்லுத்தீட்டு

வினைச்சொல்-தீட்ட, -தீட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பற்களைத் துலக்குதல்.