தமிழ் பல் தீட்டு யின் அர்த்தம்

பல் தீட்டு

வினைச்சொல்தீட்ட, தீட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பல் விளக்குதல்.