தமிழ் பல் பொடி யின் அர்த்தம்

பல் பொடி

பெயர்ச்சொல்