தமிழ் பளீரிடு யின் அர்த்தம்

பளீரிடு

வினைச்சொல்பளீரிட, பளீரிட்டு