தமிழ் பள்ளியெழுச்சி யின் அர்த்தம்

பள்ளியெழுச்சி

பெயர்ச்சொல்