தமிழ் பளிங்குக் கல் யின் அர்த்தம்

பளிங்குக் கல்

பெயர்ச்சொல்