தமிழ் பழிதீர் யின் அர்த்தம்

பழிதீர்

வினைச்சொல்-தீர்க்க, -தீர்த்து