தமிழ் பழிப்புக்காட்டு யின் அர்த்தம்

பழிப்புக்காட்டு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு