தமிழ் பழுதாகு யின் அர்த்தம்

பழுதாகு

வினைச்சொல்-ஆக, -ஆகி