தமிழ் பழுதுபடு யின் அர்த்தம்

பழுதுபடு

வினைச்சொல்