தமிழ் பழுப்புச் சர்க்கரை யின் அர்த்தம்

பழுப்புச் சர்க்கரை

பெயர்ச்சொல்