தமிழ் பாச்சா உருண்டை யின் அர்த்தம்

பாச்சா உருண்டை

பெயர்ச்சொல்