தமிழ் பாடம் புகட்டு யின் அர்த்தம்

பாடம் புகட்டு

வினைச்சொல்புகட்ட, புகட்டி