பாதிரி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பாதிரி1பாதிரி2

பாதிரி1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மணம் மிக்க பெரிய மஞ்சள் நிறப் பூக்கள் பூப்பதும் உயரமாக வளரக் கூடியதுமான பெரிய மரம்.

பாதிரி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பாதிரி1பாதிரி2

பாதிரி2

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு