தமிழ் பாதுகாவல் யின் அர்த்தம்

பாதுகாவல்

பெயர்ச்சொல்