தமிழ் பாப்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

பாப்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு