தமிழ் பாம்புப் பிடாரன் யின் அர்த்தம்

பாம்புப் பிடாரன்

பெயர்ச்சொல்