தமிழ் பார்க்க யின் அர்த்தம்

பார்க்க

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பார்த்து.

    ‘அவர் கோபித்துக்கொண்டு வடக்கு பார்க்கப் போய்விட்டாராம்!’

தமிழ் பார்க்க யின் அர்த்தம்

பார்க்க

இடைச்சொல்