பார்க்க -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பார்க்க1பார்க்க2

பார்க்க1

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பார்த்து.

    ‘அவர் கோபித்துக்கொண்டு வடக்கு பார்க்கப் போய்விட்டாராம்!’

பார்க்க -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பார்க்க1பார்க்க2

பார்க்க2

இடைச்சொல்