தமிழ் பார்த்த யின் அர்த்தம்

பார்த்த

பெயரடை

  • 1

    (ஒரு திசையை) நோக்கிய.

    ‘கிழக்குப் பார்த்த வீடு’