தமிழ் பாரமெடு யின் அர்த்தம்

பாரமெடு

வினைச்சொல்-எடுக்க, -எடுத்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பொறுப்பேற்றல்.

    ‘பதவியைப் பாரமெடுத்து இரண்டு கிழமைதான் ஆகிறது’