தமிழ் பார்வையற்ற யின் அர்த்தம்

பார்வையற்ற

பெயரடை

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு பார்க்கும் திறன் இல்லாத.

    ‘பார்வையற்றவர்களுக்கான பள்ளி’