தமிழ் பாறாங்கல் யின் அர்த்தம்

பாறாங்கல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தனித் துண்டாகக் காணப்படும், மலையிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப்பட்ட பெரிய கல்.